Semalt, web sahypaňyza goşmaça zarýad bermek üçin zerur WordPress plaginlerini kesgitleýär

WordPress-daky bir plugin, WordPress web sahypasyny ösdürmek üçin ulanylýan birnäçe funksiýany öz içine alýan programma üpjünçiligi. “Wordpress” pluginleri täze aýratynlyklary goşup ýa-da web sahypasyna işlemegi giňeldip biler. Şeýle hem, blog, şahsy sahypa ýa-da Woo söwda web sahypasy ýaly dürli görnüşli WordPress web sahypalaryna uýgunlaşyp bilerler. Şeýle-de bolsa, WordPress web sahypasynda gurnamagyň hemmesi peýdaly däl.

Semalt” -yň öňdebaryjy hünärmeni Raýan Jonson bu ýerde göz öňünde tutmaly käbir möhüm pluginleri görkezýär.

1. WP raketasy

Minimal konfigurasiýa bilen gurup bolýan keş keşdeli WordPress plugin. Web sahypaňyza mümkin boldugyça çalt ýüklemäge mümkinçilik berýän işjeňleşdirme açylýar. Çalt ýükleýän web sahypalary sahypaňyza has köp traffigi özüne çekýär WP Roketanyň aýratynlyklary çalt gurnamak, brauzer we sahypa keşlemesi, sahypa kartasyny ýüklemek, maglumat bazasyny optimizasiýa etmek, köpugurly utgaşyklyk, CloudFlare sazlaşyklylygy, köp dilli utgaşyklyk, işläp düzüjiler üçin amatly we elektron söwda üçin amatly.

2. Slaýder rewolýusiýasy

Mazmuny özüne çekiji görkezmäge kömek edýär. Iň oňat jogap berýän slaýder. Özbaşdak düzülip bilinýän, ajaýyp görünýän we öňünden gurlan slaýder şablonlary bar. Onuň aýratynlyklaryna täsirli düzülişler, slaýder animasiýalary, görünmek we özüni alyp barş opsiýalary, API funksiýalary, ýörite CSS / JavaScript, şablondan slaýder goşmak, google şriftlerini goldamak, import / eksport / çalyşmak funksiýasy we şekil, tekst bolup biljek gatlaklary goşmak, düwme, ses, wideo. Munuň premium WordPress pluginidigini we iň pes bahasynyň 25 dollardan başlanýandygyny bellemelidiris.

5. WPForms

Bu WordPress plugin, çakylyk berýän täsirli görnüşleri döretmäge kömek edýär, şeýlelik bilen adamlara e-poçtaňyzdan başga habarlaşmaga kömek edýär. Süýräp-gaçyrýan gurluşykçy. Şol sebäpden, isleýän funksiýaňyzy süýräp, aşak düşürýän menýu görnüşinde goýýarsyňyz. Öň gurlan forma şablonlary hem bar. WPForm aýratynlyklaryna süýräp-gaçyrýan forma gurluşykçysy, ykjam dostlukly, forma şablonlary, gyssagly habarnamalar, giriş dolandyryşy, spam goragy, geolokasiýa maglumatlary we Paypal Goşmaçasy, zolak goşmaçasy, zapier Goşmaçasy, gol Başgalaryň arasynda goşmaçasy.

6. WPBakery Visual Composer

WPBakery, beýleki WordPress plaginlerini birleşdirýän we goldaýan ajaýyp sahypa gurujydyr. Bu WordPress plagininiň kömegi bilen, süýräp-gaçyrýan gurluşykçynyň kömegi bilen web sahypaňyzda islän düzülişiňizi çalt gurup bilersiňiz. “Woommerce” bilen gabat gelýär we gaty SEO dostlukly, şonuň üçin köp saýt üçin ulanylyp bilner. Onuň aýratynlyklary obýekte gönükdirilen kod, köp dilli taýýar, öň tarap we arka redaktor, ýörite poçta stillerini goldaýar, beýlekileriň arasynda surat süzgüçleri.

send email